0413

Iveta Feldmane

Mākslinieks Leonards Laganovskis. Sistēmas bauda Artist Leonards Laganovskis. Pleasure in Systems

Darbā apkopots Leonarda Laganovska radošais sniegums, sākot no pagājušā gadsimta 70. gadiem līdz pat mūsdienām. Darbi strukturēti atbilstoši tēmām, analizēti un interpretēti darbu piemēri. Izpētīts, kā mākslinieks strādā dažādos mākslas medijos. Maģistra darbā ieskicētas konceptuālisma kā domāšanas paradigmas un konceptuālās mākslas kā šī domāšanas veida rezultāta atšķirīgās situācijas Rietumos un Latvijā. Autore secināja, ka Leonards Laganovskis fokusējas uz šādām galvenajām tēmām: valoda un teksts, sociāli politiskās un ekonomiskās varas kritika, baudas, sistēmas, citāti un komentāri, dzimtes attiecības un ķermenis. Lai gan valoda ir viena no centrālajām tēmām Leonarda Laganovska mākslā, tomēr līdzās citiem valodas un teksta izpētes rakursiem, mākslinieka darbos biežāk skatīts valodas lingvistiski socioloģiskais aspekts, pētot, kā valodas pārklājas un savstarpēji mijiedarbojas dažādu kultūru laukā. Noslēgumā autore piedāvā Leonarda Laganovska daiļrades periodizāciju.