0509

Mārtiņš Kalniņš

LUMEN INTERNUM LUMEN INTERNUM

Darba mērķis: radīt skulpturālu grupu – altāri, kanceli un kristāmtrauka pamatni, kuri veidoti kombinējot dažādus materiālus (stiklu, koku, metālu) un paredzēti sakrālam pielietojumam konkrētā dievnamā - Ērgļu evaņģēliski luteriskajā draudzē. Darbā risinātās mākslinieciskās vai pētnieciskās problēmas: Autors darba ietvaros pēta sakrālo priekšmetu – altāra, kanceles un kristāmtrauka – nozīmi kristietības un īpaši luterāņu konfesionālās piederības ziņā, stikla lomu sakrālās mākslas un šo priekšmetu kontekstā, lai izpildītu nepieciešamību pēc attiecīgajiem sakrālajiem mākslas priekšmetiem konkrētā dievnamā. Autors savā darbā iedziļinās teoloģijas jautājumos, kas saistīti ar sakrālo mākslu, lai tās viena otru papildinātu, nekompromitētu. Autors pēta stikla kā materiāla fizikāli ķīmiskās īpašības un iekšējās gaismas (Lumen internum) fizikālos aspektus darba kontekstā, kā arī stikla mijiedarbību ar citiem materiāliem. Ļoti būtiska ir stikla simbolika.
Pētījumā izmantotās metodes, materiāli, to grupas. Darba ieceres un idejas skaidrošanai autors izmanto aprakstošo un dokumentālas informācijas analīzes metodes. Pētījuma metode - kvalitatīvā metode. Autors darbā izmanto clear float stikla aukstā krāvuma metodi ar rūdītu un nerūdītu stiklu, kombinējot salīmētās detaļas ar koka virsmu un metāla stiprinājumiem.
IMG_2671.jpeg
IMG_2698.jpeg
interjers krusts 1 - renderi3. 2.jpg
interjers krusts 1 - renderi3. 4.jpg
interjers krusts 1 - renderi3. 5.jpg
interjers krusts 1 - renderi3. 6.jpg
interjers krusts 1 - renderi3. 7.jpg
IMG_2649.jpeg
IMG_2667.jpeg
Altaris.JPG
kristamtrauks.jpg