Elza Medne

Vizuālās mākslas izstādīšanas iespējas un problemātika virtuālajā vidē Possibilities and Problems of Visual Art Exhibition in Virtual Space

Darba uzstādījums ir pētīt un saprast, kādas ir mākslas virtuālajā vidē izstādīšanas iespējas un problemātika no mākslinieciskā, tehniskā, autortiesību, finansiālā un skatītāju patēriņa paradumu aspekta. Lai labāk izprastu temata problemātiku, pētījumā apkopota informācija arī par mākslas virtuālajā vidē terminoloģiju un vēsturisko attīstību gan Latvijā, gan ārpus tās. Pētījumam nepieciešamā informācija tiek iegūta, izmantojot gan primārus avotus – intervijas ar nozares ekspertiem un respondentu atbildes aptaujā, gan sekundārus avotus. Balstoties pētījuma teorētiskajā daļā iegūtajā informācijā, pētniecības rezultātā tiek izstrādāts diplomdarba izstādes konceptuālais ietvars.